back to top

Aktuelne vijesti

(VIDEO) Anketirat će se općine i gradovi kako bi se dobila slika koliko je uzurpirano pravo jedinicama lokalne samouprave | .

Datum:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na temelju Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini, zakonski je zastupnik svojih članica pred vlastima, priprema prijedloge zakona i amandmane na prijedloge zakona radi poboljšanja zakona i propisa koji regulišu rad jedinica lokalne samouprave.

Osnovne aktivnosti Saveza, u procesu ispunjenja strateških ciljeva sadržanim u programskim oblastima, realiziraju se kroz: 1. Zastupanje i zagovaranje zajedničkih interesa članstva; 2. Pružanje usluga i podrške članovima radi razvoja njihovih kapaciteta; 3. Informiranje, komunikaciju i međusobnu saradnju lokalnih vlasti i saradnju sa drugim akterima; te 4. Podrška lokalnim vlastima u međunarodnoj saradnji i u procesu približavanja BiH Evropskoj uniji.

Na posljednjoj sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, podržana je aktivnosti kojima će se izvršiti prilagođavanje finansijske samoodrživosti obuke za zaposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH, novim prilikama koje se odnose na promjena u pogledu troškova obuka za izabrane zvaničnike i državne službenike i namještenike.

Predsjedništvo Saveza je informisano o odgovoru Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope na molbu Saveza za podršku Kongresa u cilju usklađivanja zakonskih propisa sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istaknuta je važnost aktivnosti Saveza na jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za apsorpcijom EU fondova. Savez općina i gradova FBiH anketirat će općine i gradove kako bi dobili jasnu sliku koliko je uzurpirano prava jedinicama lokalne samouprave od strane kantona i Federacije BiH. Pored toga, saznat će se koliko je obaveza dato općinama a da ih ne prate finansijska sredstva.

O detaljima rada Saveza nas je u programu Radio Tuzle upoznao Hazim Okanović, Saradnik za informisanje, komunikacije i medije Saveza općina i gradova Federacije BiH.

(.)


rtv7.ba

Najnovije vijesti