Aktuelne vijesti

Vlada TK dala saglasnost UNTZ, Ministarstvu poljoprivrede i Pedagoškom zavodu saglasnost za prijem saradnika

Datum:

Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli, Vlada TK je danas dala saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor u saradnička zvanja, sa zasnivanjem radnog odnosa, za poziciju saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“, na Elektrotehničkom fakultetu, te po jednog saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti „Sportske igre“ i „Bazične primjenjene kineziološke discipline“, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Također, saglasnost je data i za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa, za pozicije na Medicinskom fakultetu i to nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete: „Otorinolaringologija“, „Radiologija i nuklearna medicina“ „Patofiziologija“, „Epidemiologija sa statistikom“, „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“, „Klinička propedeutika“, „Infektologija“ i „Fizijatrija i rehabilitacija“ po jedan izvršilac, kao i po dva izvršioca za nastavne predmete „Porodična medicina“, „Ortopedija“, „Urgentna medicina“, „Pedijatrija“, „Neurologija“ i „Hirurgija“.

Vlada je danas dala saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem namještenika, višeg referenta za kancelarijsko i arhivsko poslovanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, kao i Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za popunu radnih mjesta državnih službenika, stručnog savjetnika za obrazovanje – matematika, stručnog savjetnika za obrazovanje – strani jezici i stručnog savjetnika za obrazovanje – pedagogija, na neodređeno vrijeme, putem javnog konkursa.


tuzlainfo.ba

Najnovije vijesti