back to top

Aktuelne vijesti

Prijedlozi i zahtjevi neformalne ženske lobi grupe Grada Gračanica –

Datum:

Ovo nije samo borba žena jer Svakog muškarca rodila je neka žena.

PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI NEFORMALNE ŽENSKE LOBI GRUPE GRADA GRAČANICA ZA GRADONAČELNIKA i predstavnike GV gradske uprave podnešene 28.09.2023. Očekujemo odgovore i povratne prijedloge.

Tema sigurnost i mjere prevencije za suzbijanje nasilja u porodici sa specijalnim akcentom na

NASILJE NAD ŽENAMA I

VRŠNJAČKO NASILJE

Kampanja koja će da traje 6 mjeseci minimalno

Aktivnosti bi se odvijale fazno, pa je nužno što prije startati sa radom.

U sve aktivnosti mora biti uključen “SAVJET” ZA SIGURNOST (TIJELO KOJE HITNO MORA PROMIJENITI SVOJ NAZIV I DJELOVANJE U “KOORDINACIJSKO TIJELO ZA SIGURNOST”) zašto – vrlo jednostavno savjet sjetuje koordinacija znači da je nešto živo da se kreće i AKTIVNO RADI . Ovo tijelo mora raditi bez da ih za to mora iko motivisati ili pozivati. Kad je sistem siguran i postojan? onda kad nad njim ne mora nužno biti/postojati autoritet da bi radio. Dakle CENTAR ZA SOCIJALNI RAD I CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE MORA BITI NAJDIREKTNIJE INVOLVIRAN U OVE MJERE PREVENCIJE.

Potrebno izvršiti pripremu vijećnika kroz kratku prezentaciju sa jasnim preciznim pokazateljima kako bi se od strane svih klubova podržala inicijativa žena NEFORMALNE LOBI GRUPE u saradnji sa komisijom za ravnopravnost spolova.

Potrebno održati najmanje 2 sastanka sa predsjedavajućim i svim predsjednicima mjesnih zajednica i ženskim udruženjima i aktivima kako bi se upoznali i obučili pripremno sa zadacima i svojoj odgovornoj ulozi.

Svaka mjesna zajednica treba donijeti sopstvenu odluku o zaduženom licu (po mogućnosti predstavnica udruge aktiva iz MZ ili odluka vijeća da to budu predsjednici MZ)

Sandučići mogu služiti višestruko MZ može imati svoja za prijave pritužbe građana, dok SOS sanduče služi isključivo za prijavu bilo kojeg oblika nasilja, mobinga, psihičkog socijalnog, ekonomskog ili pravnog zlostavljanja.

Uz svaki sandučić mora biti izolovana pored uputa/plakat za građane kako prijaviti nasilje.

Sve prijave iz sos sandučića predsjednici ili imenovana odgovorna lica dostavljaju, imenovanom odgovornom licu u centru za socijalni rad na dogovoreni datum , a nakon uspostavljanja anamneze i analize pristiglih prijava centar za socijalni rad obilazi, evidentira i predlaže mjere/informacije koordinacijskom tijelu za sigurnost, koje postupa po već utvrđenom protokolu.

ŽELIMO:

1. SOS POŠTANSKA SANDUČAD ZA PRIJAVU NASILJA U SVAKOJ MZ I NA SVAKOJ JAVNOJ USTANOVI U KOJOJ JE OSNIVAČ GRAD plus poštanska sandučad u svim srednjim i osnovnim gradskim školama

2. Da lokalni medij prati kampanju protiv nasilja kroz sedmičnu emisiju na temu u kojoj će u dogovoru sa koordinacijom NEFORMALNE LOBI GRUPE i komisijom za ravnopravnost spolova birati aktuelizaciju tema u programu .

3. Da se uradi nekoliko jumbo plakata sa kampanjom prijavi nasilje spasi život

4. Održati zborove građana u svakoj mjesnoj zajednici u kojoj bismo dali upute i pojasnili značaj prijave i prestanak “uzgoja devijantnog” društva.

5. Želimo lokalni sigurni stan ili kuću za kratkoročno zbrinjavanje žrtava nasilja do 48 sati

6. Želimo reviziju protokola prevencije nasilja u porodici i prilagodbu novim okolnostima zadnja nama poznata izmjena rađena je 2014/2015.

7. Želimo da kontrolu i monitoring protokola radi žena sa prostora grada Gračanica.

8. Želimo sastanak i bolju organizaciju saradnje sa sigurnim kućama u okruženju i barem šestomjesečne obilaske od odgovornih lica iz našeg grada.

9. Želimo jasno i precizno definisan put žrtve i put silnika u slučaju lakšeg ili težeg oblika nasilja.

10. Želimo posebno izrađen program za put i socijalno zbrinjavanje i osnaživanje žena u saradnji sa našim centrom za socijalni rad i poduzetnicima. Slobodna žena jeste financijski neovisna žena.

11. Želimo centar ured službu specijalno za podršku ženama u kojem bi iste imale kompletnu podršku od pomoći kroz proces rehabilitacije do izrade individualnih programa za iste.

12. Želimo angažman još jednog psihologa koji bi specijalizivano tretirao žrtve nasilja i nasilnike jer je naš CMZ izuzetno opterećen imamo samo jednog psihologa i privremeno angažiranog psihijatra na određeno vrijeme.

13. Želimo da Centar za socijalni rad hitno obavi sve potrebne sastanke i utvrdi hitno sve potrebne molbe prema ministarstvu obrazovanja kako bi se u saradnji sa pedagozima i psiholozima škola utvrdio spisak devijantne djece i prema istom izvršio obilazak i ispitivanje slučaja šta dovodi do devijantnog ponašanja pojedinaca i grupa .

Iste spiskove uporediti sa spiskovima u PU Gračanica i CMZ i utvrditi preklapanja u okviru koordinacionog tijela za sigurnost. Na ovaj način da li se radi o jednom ili više preklapanja može se utvrditi nivo prioriteta za reakciju i preventivno djelovanje. (Po sistemu A,B,C visoka, srednja, niska devijacija) .

14. Želimo stalnu članicu u koordinacionom tijelu za sigurnost grada ispred Neformalne lobi grupe žena grada Gračanica (najmanje dvije koje imenuje naša lobi grupa u slučaju izostanka jedne ko je njena zamjena).

Vrlo svjesne da nemamo sve uslove da sad i odmah niti vi niti mi ispunimo ove naše želje , sva strategija , planiranja bi se zajedno radila , te bi se utvrdio jasan precizan plan KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH aktivnosti sa imenima odgovornih i rokovima za izvršenje.

SVE SE MORA POSTUPNO UVODITI sa urnekom od po 5 mjesnih zajednica u jednom mjesecu i u saradnji sa nadležnim službama u okviru zakonskih odredbi.


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti