back to top

Aktuelne vijesti

Saopštenje za javnost – Zaključci Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana – Radio Gračanica

Datum:

U petak (3. marta 2023.godine) je u Kabinetu Gradonačelnika održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Na sjednici je prisustvovalo 12 od 13 članova (1 član je zbog službenog puta opravdano odsustvovao).

Tema sjednice je bila: Sigurnosna situacija u gradu sa posebnim osvrtom na posljednja dešavanja.

U raspravi su učestvovali svi članovi Savjeta. Konstatacija svih je da je sigurnosno-bezbjedonosna situacija narušena, posebno u dijelu zloupotrebe narkotika iz čega proizilaze druga krivična djela (krađe, pljačke, nasilje u porodici, otmice, međusobni obračuni lica koja se bave nedozvoljenim djelima i slično).

Kako su iznijeli prisutni, uzroka za takvo stanje je puno. Navest ćemo samo neke:

 1. Neuređen sistem u ovoj oblasti, nedostaje sinhronizacije svih aktera,
 2. Nedovoljan rad i odgovornost onih u čijoj je nadležnosti ova oblast (i direktna i indirektna),
 3. Nedostatak kvalitetnog kadra, posebno kad je u pitanju preventivan rad, kao i nedostatak smještajnih kapaciteta za problematične i procesuirane osobe,
 4. Sveopšta situacija u društvu i okruženju pogoduju ovom stanju,
 5. Neriješen socijalni status problematičnih lica i povratnika iz pritvora,
 6. Pasivan odnos roditelja i obrazovnih ustanova,
 7. Nepostojanje odgovarajućih protokola za postupanje i slično,
 8. Neadekvatno kazneno zakonodavstvo.

Za preventivno djelovanje u ovoj oblasti mnogo je odgovornih institucija i organizacija čijim bi kvalitetnijim radom se stanje moglo mijenjati nabolje (Policijska uprava, Centar za socijalni rad, zdravstvene i obrazovne institucije, nevladin sektor, mediji, roditelji i slično).

Za otkrivanje i procesuiranje izvršilaca odgovorni su Policijska uprava, tužilaštva i sudovi.

Nakon sveobuhvatne rasprave Savjet za sigurnost je donio

           ZAKLJUČKE:

 1. Savjet traži od Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a, odnosno Uprave Policije da se hitno donese novi Pravilnik o sistematizaciji u Policijskoj upravi Gračanica i utvrdi broj izvršilaca usklađen sa brojem stanovnika i gustinom naseljenosti grada. Postojeća struktura ne odgovara potrebama u ovoj oblasti. Policijska uprava Gračanica (ako je potrebno uz saglasnost Uprave Policije TK-a) će u skladu sa potrebama vršiti preraspodjelu jednog broja policijskih službenika sa poslova saobraćaja na poslove Kriminalistike policije,
 2. Centar za socijalni rad će odmah, u saradnji sa sekretarom Savjeta i Domom zdravlja, pristupiti ažuriranju Protokola o postupanju u slučaju nasilja u porodici, sa posebnim akcentom na postupanje u slučajevima sa ovisnicima, te drugim kategorijama, kao i postupanju u dane vikenda, državnih praznika i slično,
 3. Bez obzira na sva ograničenja traži se od Policijske uprave Gračanica veće angažovanje po pitanju sigurnosti, te veće prisustvo na kritičnim mjestima, kao što su škole i slično (uz saglasnost    Policijske uprave TK-a utvrditi “Pozornu stazu”),
 4. Treba kadrovski ojačati Centar za socijalni rad, Dom zdravlja (Centar za mentalno zdravlje), posebno u dijelu rada sa ovisnicima i prevenciji zloupotrebe droga kod mladih i djece,
 5. Zadužuju se škole da uspostave čvršću saradnju (direktori, pedagozi i drugi), sa roditeljima na temu prevencije i sigurnosti,
 6. Zadužuje se Centar za socijalni rad da više pažnje posveti osobama sklonim činjenju nedozvoljenih djela uključujući i povratnike iz zatvora radi poduzimanja i nekih socijalnih mjera,
 7. Zadužuje se Centar za socijalni rad i sekretar Savjeta da zajedno sa Bosansko-kulturnim centrom i školama pokrenu kampanju uključujući i edukaciju građana u cilju prevencije zloupotrebe  droga i drugih sigurnosnih mjera,
 8. Policijska uprava treba hitno urediti sistem prijava građana i učiniti odgovornim službenike za prijem prijava i odnos prema građanima koji vrše prijave,
 9. Nejasno je iz kojih razloga je Policijska uprava Gračanica , odnosno Uprava Policije TK-a prestala dostavljati dnevni bilten sigurnosnih dešavanja Gradonačelniku. Zbog toga se zahtijeva od    Policijske Uprave TK-a i Policijske uprave Gračanica da obavezno Gradonačelniku dostavljaju bilten dnevnih događaja.

 

PREDSJEDNIK SAVJETA

         Gradonačelnik

       Nusret Helić, s.r.


radiogracanica.ba

Najnovije vijesti